Ekspertyzy Przeciwpożarowe

Ekspertyza ppoż jest działaniem wymaganym nierzadko przy przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub zmianie sposobu użytkowania obiektów istniejących. Dokument opracowywany jest przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych indywidualnie dla każdego budynku oraz umożliwia spełnianie warunków technicznych i ppoż w sposób inny niż określony w przepisach.

Firma FIRE-MAR  oferuje Państwu wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony przeciwpożarowej w trybie:

  1. § 2 ust. 2 i 3 a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
  2. § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
  3. § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;
  4. § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

W zakres naszych usług wchodzi opracowanie dokumentu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi ekspertyz ppoż Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wykorzystując naszą wiedzę oraz doświadczenie wybierzemy rozwiązania, które zrekompensują dotychczasowe niedopełnienie przepisów, a także zapewnią akceptowalny poziom bezpieczeństwa użytkownikom obiektu.

W imieniu inwestorów występujemy do Komendantów Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej w celu uzgodnienia ekspertyzy przeciwpożarowej i uzyskania odstępstwa od wymogów, wynikających z niektórych przepisów.