Aktualności

Aktualności

01 Marzec
Ekspertyza dopuszczalności instalacji punktu ładowania
Zachęcamy Was dzisiaj do zapoznania się z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która w szerokim ujęciu wyjaśnia kwestie ekspertyzy dopuszczalności instalacji punktów ładowania.
W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których liczba samodzielnych lokali mieszkalnych jest większa niż trzy, punkt ładowania instaluje się po opracowaniu ekspertyzy dopuszczalności instalacji punktów ładowania.

Zgodnie z Art. 12b ust. 4 w zw. z art. 12c ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z późn. zm.)
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których liczba samodzielnych lokali mieszkalnych jest większa niż trzy, punkt ładowania instaluje się i eksploatuje po uzyskaniu zgody zarządu wspólnoty lub spółdzielni lub osoby sprawującej zarząd nad daną nieruchomością, wydawanej na wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu w tym budynku i stanowisko postojowe do wyłącznego użytku

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku podmiot zleca sporządzenie ekspertyzy dopuszczalności instalacji punktów ładowania, i niezwłocznie po jej otrzymaniu udostępnia ją wnioskodawcy.

Ekspertyza określa w szczególności:

1) moc przyłączeniową budynku, która może zostać wykorzystana na potrzeby funkcjonowania punktu ładowania;

2) punkty w instalacji elektrycznej, w których przyłączenie punktu ładowania jest dopuszczalne, oraz parametry tego punktu, w tym maksymalną moc punktu ładowania, który może być przyłączony do instalacji elektrycznej;

3) rozwiązania budowlane oraz techniczno-instalacyjne, jakie powinny być przyjęte przy instalacji punktu ładowania, w tym wymagania dotyczące wyrobów zastosowanych do instalacji tego punktu;

4) warunki niezbędne do bezpiecznej eksploatacji punktu ładowania;

5) wymagania, jakie powinny być spełnione w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
w związku z zainstalowaniem punktu ładowania.

W związku z powyższym frima FireMar Inżynieria Pożarowa oferuję usługę opracowania przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego jako spełnienie wymgań nałożonych poprzez Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych.  Przygotowujemy dla Państwa dokument pt.:
OPINIA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI INSTALOWANIA STACJONARNYCH ŁADOWAREK AUT ELEKTRYCZNYCH

Zapraszamy do współpracy.