Aktualności

Aktualności

01 Styczeń
Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznych

Od 29 sierpnia 2019 roku, zmieniły się zasady postępowania przeciwpożarowego dla systemów fotowoltaicznych o mocy ponad 6,5 kW. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza obowiązek uzgodnienia pod względem zgodności
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego. Ustawa odnosi się bezpośrednio do art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Zapis ten wprowadził w drugiej połowie 2019 roku nieco wątpliwości interpretacyjnych i organizacyjnych związanych z uzgodnieniami, z zakresem tych uzgodnień oraz z procedurą zgłaszania montażu instalacji PV. 

Uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Komenda Główna Straży Pożarnej w oficjalnym piśmie wyjaśnia, że to nie do niej należy obowiązek uzgadniania projektu fotowoltaicznego pod kątem ochrony przeciwpożarowej. To jest zadanie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Komenda Główna zapowiada również w tym temacie zmianę zapisów Prawa Budowlanego, a konkretnie art. 26 ust.2 pkt 16, który będzie doprecyzowywał, z kim należy uzgadniać projekt. Będzie on brzmiał następująco:

Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: (…) 16. montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.3) ) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej” projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej art. 56 ust. 1a,

Zgłoszenie do organów Państwowej Straży Pożarnej

Do organów Państwowej Straży Pożarnej należy zgłosić zakończenie budowy urządzeń fotowoltaicznych o mocy ponad 6,5 kW na obiektach budowlanych. Organy Państwowej Straży Pożarnej to właściwy dla danej lokalizacji obiektu komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej.