Aktualności

Aktualności

01 Maj
Czy uzgodnienie może być dokonane na stronie tytułowej projektu? W którym miejscu projektu rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgadnia projekt?

Nie, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nie może dokonać uzgodnienia poprzez przybicie pieczęci imiennej na stronie tytułowej. Po pierwsze z uwagi na fakt, że rzeczoznawca nie jest autorem projektu, a przybicie pieczęci w tym miejscu sugeruje, że rzeczoznawca jest jedynym/jednym z kilku projektantów. Zgodnie z Art. 11i Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej rzeczoznawca nie może uzgadniać opracowanych przez siebie projektów. Po drugie wzór pieczęci służącej do uzgadniania projektów został określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z powyższym aktem prawnym odcisk pieczęci i podpis rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzające uzgodnienie projektu budowlanego, umieszcza się na częściach rysunkowych egzemplarzy projektu budowlanego. Pomimo, iż rozporządzenie odnosi się do uzgadniania projektów budowlanych, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej pełni nadzór nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych) zaleca rzeczoznawcom analogiczne zasady przy uzgadnianiu innych (niż wyszczególnione w przywołanym rozporządzeniu) projektów – w tym projektów instalacji fotowoltaicznych. Po trzecie, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych uzgadniając projekt instalacji fotowoltaicznej potwierdza zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, stąd powinien mieć pewność co do zaprojektowanych rozwiązań, stąd zalecanym miejscem do uzgodnienia instalacji fotowoltaicznej (podobnie jak innych instalacji elektrycznych: przeciwpożarowego wyłącznika prądu, instalacji oddymiającej, systemu sygnalizacji pożarowej) jest schemat instalacji z naniesionymi rozwiązaniami technicznymi.