Operat Przeciwpożarowy

Pojemniki do odpadów - operat przeciwpożarowy Operaty przeciwpożarowe to dokumenty konieczne do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Operaty tworzymy zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach i innych ustaw. Dysponujemy kadrą rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz inżynierów pożarnictwa. Operaty ppoż realizujemy na terenie całego kraju. Wykonujemy również wnioski dotyczące gospodarki odpadami. Zapraszamy do współpracy.

Operat przeciwpożarowy - co to jest?

Operat przeciwpożarowy to dokument określający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu bądź jego części lub innego miejsca, w którym magazynowane są odpady. Warunki te powinny być uzgodnione z właściwym miejscowo Komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 42 ust. 4b Ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730) należy go dołączyć do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów.

Kogo dotyczy operat przeciwpożarowy?

We wspomnianej wcześniej Ustawie operat przeciwpożarowy występuje jako dokument stanowiący integralną część wniosków, które należy złożyć, ubiegając się o:

  • zezwolenie na zbieranie odpadów,

  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów - uwzględniające ich zbieranie lub przetwarzanie.

Obowiązek opracowania operatu przeciwpożarowego spoczywa zatem na przedsiębiorcach ubiegających się o wydanie wyżej wymienionych zezwoleń.

Kto sporządza operat przeciwpożarowy?

Operaty ppoż mogą być sporządzane wyłącznie przez uprawnione do tego osoby, co jasno definiuje Ustawa o odpadach. W przypadku, gdy organem wydającym zezwolenie jest marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska, dokument może być sporządzony jedynie przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jeżeli natomiast organem właściwym jest starosta, operat przeciwpożarowy może być sporządzony również przez osobę z tytułem zawodowym inżyniera pożarnictwa lub z ukończonymi studiami wyższymi w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Co powinien zawierać operat przeciwpożarowy?

Opakowania z tworzyw sztucznych Operat ppoż - zbiórka odpadów

Ustawodawca dokładnie sprecyzował zawartość operatu przeciwpożarowego, a w tym wszelkie zagadnienia oraz wymogi formalne, które dokument ten powinien spełniać. Operaty ppoż powinny uwzględniać:

  • informacje formalno-prawne - m.in. przedmiot i cel tworzenia dokumentu, wskazanie osoby opracowującej operat przeciwpożarowy wraz z uwzględnieniem jej kwalifikacji, podstawy prawne, adres podmiotu i podstawowy zakres jego działalności, rodzaj i masę odpadów, a także miejsce ich przetwarzania i magazynowania czy określenie ilości odpadów niebezpiecznych;

  • informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej - m.in. warunki ochrony, warunki techniczne, charakterystykę procesu technologicznego, sposoby postępowania na wypadek pożaru, zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

  • opinię o instalacjach, obiektach budowlanych lub ich częściach, a także innych miejscach, w których zbierane, magazynowane lub przetwarzane są odpady, potwierdzającą spełnienie wymagań warunków ochrony przeciwpożarowej oraz wskazanie ewentualnych warunków, które są niezbędne do spełnienia niezbędnych w tym zakresie wymagań.

Do operatu przeciwpożarowego należy dołączyć również:

  • wniosek,

  • dokumenty poświadczające uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów lub na zastosowanie alternatywnych rozwiązań w stosunku do warunków ochrony przeciwpożarowej (jeśli takie były realizowane),

  • kopie decyzji udzielających zezwoleń na zbieranie, wytwarzanie lub przetwarzanie odpadów bądź kopie wniosków do wydających zezwolenia lub decyzje organów.

Instalacje, obiekty budowlane i inne miejsca, w których zbierane i przetwarzane są odpady, powinny być zaprojektowane, wykonane oraz uruchamiane w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia pożaru. W przypadku jego ewentualnego pojawienia się powinny z kolei zapewniać ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu, również na sąsiadujące obiekty oraz tereny przyległe, możliwość ewakuacji zagrożonych pożarem osób, możliwie najdłuższe zachowanie nośności konstrukcji, a także zachowanie zasad bezpieczeństwa ratowników. Mając na uwadze wszystkie te wymagania i obowiązujące prawnie przepisy, tworzymy operaty ppoż, które zawierają niezbędne informacje na temat warunków ochrony przeciwpożarowej.

Operat przeciwpożarowy - cena

W FireMar zajmujemy się opracowywaniem operatów przeciwpożarowych. Wszystkie dokumenty przygotowywane są przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dzięki naszej profesjonalnej i kompleksowej obsłudze proces uzyskiwania wymaganych pozwoleń na wytwarzanie czy przetwarzanie odpadów jest prosty i sprawny. Zapewniamy fachowe wsparcie na każdym etapie współpracy z naszą firmą. Ze względu na ilość i różnorodność prac, jakie musimy wykonać w celu sporządzenia operatu przeciwpożarowego, oferujemy indywidualną wycenę dla każdego zlecenia. W celu nawiązania współpracy z naszą firmą, zachęcamy do 

bezpośredniego kontaktu. Udzielimy niezbędnych informacji i możliwie najszybciej wycenimy usługę.