Aktualności

Aktualności

01 Czerwiec
Kompleksowa obsługa firma w zakresie ochrony środowiska. Opracowywanie wniosków w zakresie gospodarki odpadami wraz z operatem przeciwpożarowym.

Opracowujemy kompleksową dokumentację wymaganą do uzyskania pozwolenia dotyczącego: emisji hałasu, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej.  

Dysponujemy oprogramowaniem do obliczania wielkości emisji i analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu oraz do obliczania wielkości emisji hałasu. Dokumentacja opracowana jest zgodnie z wymogami Prawa Ochrony Środowiska i zawiera wymagane prawem załączniki. 

Oferujemy:

 - Konsultację wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów;

 - Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów;

 - Konsultację wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów;

 - Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów;

 - Opracowanie operatu przeciwpożarowego przez wymagane prawem osoby;

Instalacje podlegające obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169).