Instrukcja bezpieczeństwa Pożarowego - Budynku, Magazynu

Opracowujemy kompleksowe Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów budowlanych oraz aktualizujemy instrukcje dostarczone przez Klienta. Podczas przygotowywania dokumentacji opieramy się o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719). Każda przygotowana instrukcja posiada część merytoryczną i graficzną.

Kiedy potrzebna jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego należy wykonać dla obiektów użyteczności publicznej, hal produkcyjnych, magazynów, budynków gospodarskich, obiektów mieszkalnych (przeznaczonych do zamieszkania zbiorowego) lub wydzielonych części tych obiektów (uznanych za odrębne strefy pożarowe), gdy występuje w nich strefa zagrożona wybuchem.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest niezbędna także wtedy, gdy:

 • kubatura brutto obiektu budowlanego lub jego części, będącej odrębną strefą pożarową, ma powierzchnię ponad 1000 m3 (z wyłączeniem budynków inwentarskich).
 • budynek inwentarski ma kubaturę ponad 1500 m3,
 • w obiekcie innym niż budynek strefa pożarowa ma powierzchnię ponad 1000 m2.

Kiedy potrzebna jest aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

Aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego należy dokonywać co 2 lata. Niezbędna jest także w przypadku remontów i zmian w organizacji przestrzeni obiektu, gdy wpływają one na spełnianie warunków ochrony przeciwpożarowej.

Co obejmuje część merytoryczna Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

W części merytorycznej Instrukcji Bezpieczeństwa zawieramy czynniki wynikające z obowiązujących przepisów. Są to:

 • szczegóły na temat warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • wyliczenie wyposażenia budynku w obowiązujące urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice wraz z opisem sposobów ich konserwacji oraz przeglądów technicznych,
 • opis postępowania w przypadku wystąpienia pożaru lub innych zagrożeń,
 • opis stosowanych sposobów na zabezpieczenie prac, które mogą stwarzać ryzyko pożaru,
 • przyjęte warunki oraz organizacja ewakuacji osób na wypadek pożaru (wraz z praktycznymi sposobami ich sprawdzania),
 • przyjęte metody zapoznania personelu i innych użytkowników budynku z przepisami przeciwpożarowymi (w tym treść instrukcji przeciwpożarowej dostępnej w obiekcie),
 • czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej przydzielone stałym użytkownikom budynku.

Co obejmuje część graficzna Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

Do części merytorycznej załączamy część graficzną Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, która obejmuje szczegółowe plany ewakuacji osób w przypadku zagrożenia pożarowego. Część ta ma postać rzutów kondygnacji budynku wraz z:

 • rozkładem pomieszczeń,
 • układem korytarzy i klatek schodowych,
 • zaznaczeniem przebiegu i kierunku dróg,
 • zaznaczeniem wyjść ewakuacyjnych,
 • lokalizacją hydrantów i sprzętu PPOŻ oraz przycisków sygnalizacji pożarowej.

Dlaczego warto zlecić nam opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?

W branży PPOŻ działamy już od 1999 roku. Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla Twojego obiektu wykona zespół doświadczonych specjalistów, którzy przygotują szczegółową dokumentację zgodą z obowiązującymi przepisami i procedurami. Dzięki temu unikniesz sankcji ze strony organów kontrolujących. Zminimalizujesz ryzyko pożaru i zapewnisz bezpieczeństwo dla użytkowników budynku oraz jego wyposażenia.