Ochrona PPOŻ - Zasady przeciwpożarowe

Hydrant ppoż

Bezpieczeństwo osób w zakładzie pracy oraz ochrona mienia to priorytet dla każdego pracodawcy. Pożar jest jednym z podstawowych zagrożeń, dlatego wszelkie miejsca użyteczności publicznej oraz zamieszkania, muszą być przed nim chronione. Zapobieganie pożarowi ma kluczowe znaczenie, ale umiejętność gaszenia ognia i prowadzenia działalności ratowniczej są równie ważne. Aby posiąść tę wiedzę, warto skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów.

Firma FireMar to zespół ekspertów, przed którymi ochrona ppoż. nie ma żadnych tajemnic - zadbamy o bezpieczeństwo Twojej firmy oraz pracowników i pomożemy utrzymać dobry stan techniczny zajmowanego obiektu. Sprawdź naszą ofertę i zyskaj solidnego partnera w biznesie.

Czym jest ochrona przeciwpożarowa?

Ochrona przeciwpożarowa to kompleksowe działania mające na celu zapobieganie pożarom, zapewnienie sił i środków na wypadek wybuchu pożaru oraz do prowadzenia działań ratowniczych. Należy dodać, że ustalone zasady działania odnoszą się do samego pożaru, jak również do wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Realizacja powyższych trzech punktów (zapobieganie, gaszenie oraz ratowanie) ma na celu ochronę życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia lub środowiska przed pożarem. W przypadku żywiołu ognia, podstawową zasadą jest zapobieganie jego wystąpieniu, a jeżeli to nastąpi, należy dążyć do tego, by zlikwidować go za pomocą najmniejszych środków oraz by skutki działania były jak najmniej odczuwalne.

Ochrona ppoż. nie odnosi się tylko do jednostek straży pożarnych. Właściciele budynków oraz terenów są zobowiązani do zabezpieczenia ich przed pożarami lub innymi zagrożeniami. Obowiązki nałożone przez ustawodawcę obejmują m.in.:

 • przestrzeganie przeciwpożarowych wymogów techniczno-budowlanych, technologicznych i instalacyjnych;

 • wyposażenie budynków we wskazane urządzenia ppoż.;

 • zapewnianie cyklicznej konserwacji oraz naprawa urządzeń ppoż.;

 • zapewnienie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji osobom w budynku;

 • przygotowanie budynku lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczych;

 • zapoznanie pracowników z przepisami ppoż. oraz przeszkolenie w zakresie użycia sprzętu (gaśnice, hydranty);

 • ustalenie sposobu postępowania na wypadek pożaru.

Nic nie jest równie ważne co bezpieczeństwo osób. Im więcej Twoi pracownicy będą wiedzieli na temat działania w razie wybuchu pożaru, im lepiej będą potrafili posłużyć się gaśnicą oraz im szybciej znajdą drogę ewakuacji, tym większa jest szansa, że pożar nie wyrządzi im znaczących szkód. Rygorystyczne zasady dot. ochrony ppoż. to nie nudne informacje i martwe przepisy, które są nikomu niepotrzebne, ale wiedza, która ratuje życie.

Przepisy dotyczące ochrony ppoż.

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Ochrona przeciwpożarowa jest regulowana przepisami prawa. Informacji związanych z regulacjami należy szukać w następujących dokumentach:

 • ustawie z dn. 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;

 • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

 • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.042002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

 • ustawie z dn. 07.07.1994 r. – Prawo budowlane;

 • Polskich Normach.

Organem odpowiedzialnym za ochronę ppoż. jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Brak znajomości przepisów nie zwalnia z odpowiedzialności za ich przestrzeganie. Każdy pracodawca w zakładzie pracy działającym na terenie Polski ma obowiązek przestrzegać powyższych przepisów.

Niezawodna ochrona ppoż z firmą FireMar

Firma FireMar oferuje klientom możliwość stałego zabezpieczenia i nadzoru PPOŻ w zakładzie pracy. W zależności od potrzeb indywidualnie ustalamy warunki - częstotliwość wizyt na terenie obiektu w celu ogólnego sprawdzenia stanu ppoż., czuwanie nad terminami przeglądów oraz szkoleń z zakresu ppoż., wykonywanie terminowe i bieżące napraw i legalizacji sprzętu, wykonywanie i aktualizacja dokumentacji - oraz cenę. W ramach stałej współpracy prowadzimy bieżący nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie. Działamy na obszarze województwa lubelskiego (Lublin, Zamość, Biała Podlaska) i podkarpackiego (Stalowa Wola, Rzeszów, Przemyśl), ale po uzgodnieniach indywidualnych z klientem, jesteśmy gotowi obsługiwać także inne województwa. Nasz zespół składa się z profesjonalistów, którzy zapewniają najwyższą jakość usług.

Skontaktuj się z nami, by poznać szczegóły oferty i rozpocząć współpracę, która zapewni poczucie bezpieczeństwa Tobie i Twoim pracownikom.