Szkolenia

Prowadzimy szkolenia z zakresu PPOŻ, BHP oraz pierwszej pomocy, które pozwolą pracownikom firm zyskać kompetencje wymagane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne oraz umiejętności potrzebne do podjęcia prawidłowych kroków w razie zagrożenia.

Szkolenia PPOŻ

Szkolenie PPOŻ obejmuje zagadnienia ochrony przeciwpożarowej, umiejętności potrzebne do sprawnego przeprowadzenia ewakuacji w sytuacji zagrożenia, obsługi gaśnic i hydrantów oraz prawidłowego zachowania się w sytuacji wybuchu pożaru (aż do momentu przyjazdu na miejsce jednostek Państwowej Straży Pożarnej).

Zgodnie z ustawą o Ochronie Przeciwpożarowej z 24.08.1991 roku właściciel lub administrator obiektu ma obowiązek zapoznać personel z przepisami przeciwpożarowymi. Dodatkowo na terenie każdej firmy należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za sprawy przeciwpożarowe, która przeszła szklenie PPOŻ.

Każde szkolenie PPOŻ w FIRE-MAR prowadzą doświadczeni wykładowcy i inspektorzy przeciwpożarowi. Obejmuje ono część teoretyczną oraz pokaz praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w firmie Klienta, co pozwala jeszcze lepiej opanować umiejętności potrzebne w czasie ewentualnego zagrożenia pożarem.

Szkolenia BHP

Prowadzimy szkolenia BHP skierowane w stronę małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Pomożemy Ci spełnić wymogi z zakresu BHP narzucone na firmy przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 roku w sprawie szklenia w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Szczegółowy program, sposób organizacji oraz termin szkolenia dopasowujemy do godzin pracy zakładu Klienta oraz innych indywidualnych potrzeb.

Oferujemy szkolenia okresowe z zakresu BHP dla:

  • pracodawców i osób kierujących zespołami (kierowników, brygadzistów, mistrzów) – ważne 5 lat,
  • pracowników na stanowiskach robotniczych – ważne 3 lata,
  • inżynierów i pracowników technicznych (m.in. konstruktorów linii produkcyjnych i maszyn, technologów, osób odpowiedzialnych za produkcję) – ważne 5 lat,
  • personelu administracyjno-biurowego – ważne 6 lat,
  • osób zatrudnionych w oświacie i służbie zdrowia (m.in. lekarzy, laborantów, pielęgniarek, nauczycieli) – ważne 5 lat,
  • pracowników służb BHP – ważne 5 lat.

Szkolenie Pierwsza Pomoc

Nowelizacja Kodeksu Pracy z 21.11.2008 roku zobligowała pracodawców do wyznaczenia osób odpowiedzialnych w firmie za udzielenie pierwszej pomocy (przepisy weszły w życie od 18.01.2009 roku). Szkolenia organizowane przez naszą firmę pomogą Ci dostosować się do obowiązujących przepisów oraz dostarczą pracownikom szerokiej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, która stanie się nieoceniona w razie jakiegokolwiek wypadku w czasie pracy.

Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną, a jego dokładny program dopasowujemy do branży, w której działa przedsiębiorstwo Klienta, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności oraz konkretnego poziomu zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie zakładu pracy. Podczas części praktycznej uczestnicy szkolenia uczą się m.in. wykonywania zabiegów resuscytacyjnych – ćwiczenia są przeprowadzane na fantomach osób dorosłych, dzieci i niemowląt oraz z użyciem innych pomocy dydaktycznych.

Szkolenie Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna (Emergency First Response Primary Care – CPR) to szkolenie przygotowane dla osób, które odpowiadają za apteczki pierwszej pomocy w swoim miejscu pracy. Najczęściej biorą w nim udział pracownicy jednostek państwowych i samorządowych oraz placówek użyteczności publicznej, nauczyciele i szkolne higienistki, instruktorzy sportowi, opiekunowie osób starszych lub niepełnosprawnych. Kolejną grupą, w stronę, której kierowane jest szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej są pracownicy handlu oraz zakładów produkcyjnych – pracownicy supermarketów, kierownicy działów lub zmiany kasjerów, osoby zatrudnione na stacjach paliw, brygadziści, ochroniarze.

Podczas zajęć uczymy oceniać miejsce zdarzenia, prawidłowo korzystać z zabezpieczeń i wstępnie weryfikować poszkodowanego. Szkolenie obejmuje również naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz zasady postępowania przy silnym krwotoku, wstrząsie, zadławieniu lub urazie kręgosłupa.