Instrukcja bezpieczeństwa Pożarowego - Budynku, Magazynu

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest to dokument opracowany dla konkretnego obiektu na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719).

Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy nakładają na właścicieli, administratorów i najemców obiektów użyteczności publicznej obowiązek opracowywania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, jeżeli obiekt spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

·         w obiektach bądź ich częściach stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, w których występuje strefa zagrożenia wybuchem

·         gdy kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3 (nie dotyczy budynków inwentarskich)

·         gdy kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3

·         gdy powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.

Firma FIRE-MAR wykona lub uaktualni do obecnych wymogów tą, którą obecnie Państwo posiadają. Instrukcja przeciwpożarowa powinna być aktualizowana raz na dwa lata, a także po każdych zmianach mających wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej. Wykonane przez nas instrukcje składają się z części merytorycznej i graficznej.

Część merytoryczna:

·         warunki ochrony przeciwpożarowej,

·         wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,

·         sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,

·         sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo,

·         warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,

·         sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią instrukcji,

·         zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących stałymi użytkownikami obiektu.

Część graficzna:

plany ewakuacji w postaci rzutów kondygnacji, zawierające rozkład pomieszczeń, korytarzy, klatek schodowych, przebieg i kierunek dróg ewakuacyjnych oraz lokalizację wyjść ewakuacyjnych, rozmieszczenie sprzętu ppoż., przycisków sygnalizacji pożarowej, hydrantów  

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego budynku czy magazynu powinna być wykonana przez specjalistów. Pozwoli to nie tylko uniknąć ewentualnych sankcji ze strony organów uprawnionych do kontroli, ale przede wszystkim zminimalizuje ryzyko wystąpienia realnego niebezpieczeństwa.