Szkolenia

PPOŻ

Firma FIRE-MAR przeprowadza szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, prowadzenia ewakuacji, zachowania się w trakcie pożaru oraz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic i hydrantów).

Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej jakie są zawarte w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Ochronie Przeciwpożarowej (jedn. tekst: Dz.U. z 2002 r. nr 147 poz. 1229), która zobowiązuje właściciela lub administratora obiektu do zapoznania swoich pracowników z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Ponadto najnowsze przepisy wymagają na pracodawcach wyznaczenia osoby odpowiedzialnej na terenie zakładu lub jakiejkolwiek firmy za sprawy przeciwpożarowe. Osoby takie powinny odbyć szkolenie p.poż na którym uzyskają podstawową wiedzę dotyczącą użycia podręcznego sprzętu gaśniczego gaśnic i hydrantów, przeprowadzenia ewakuacji i umiejętność podejmowania działań gaśniczych do czasu przyjazdu Państwowej Straży Pożarnej.

Szkolenia przeciwpożarowe praktyczne i teoretyczne przeprowadzane są przez wykwalifikowanych specjalistów i inspektorów przeciwpożarowych. Nasi wykładowcy posiadają doświadczenie uzyskane w trakcie wieloletniej służby, a także w trakcie zdobywania kwalifikacji zawodowych. Po zakończeniu części teoretycznej szkolenia p.poż pokazujemy jak praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę bezpośrednio na powierzchniach zajmowanych przez Państwa firmę, by jak najlepiej przygotować pracowników na ewentualność zagrożenia pożarowego.

 

BHP

Firma FIRE-MAR oferuje kompleksową usługę z zakresu obowiązków BHP narzuconych przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860) w sprawie szkolenia w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dokonujemy szkoleń BHP zarówno dla małych firm posiadających kilku pracowników, jak i dla dużych firm i zakładów posiadających od kilkudziesięciu do kilkuset pracowników. Terminy i sposoby przeprowadzania szkoleń BHP ustalane są indywidualnie dla każdego zakładu pracy uwzględniając charakter
i godziny pracy.

Ponadto pragniemy zaznaczyć, że sposoby i formy podejmowanych szkoleń BHP są elastyczne i zależą wyłącznie od Państwa indywidualnych potrzeb.

Posiadając kwalifikacje w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oferujemy Państwu przeprowadzenie SZKOLEŃ OKRESOWYCH W ZAKRESIE BHP dla poszczególnych grup pracowniczych:

·       PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI, w tym kierowników, mistrzów i brygadzistów - ważność 5 lat

·       PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH, - ważność 3 lata

·       PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów, organizatorów produkcji, - ważność 5 lat

·       PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych - ważność  6 lat

·       PRACOWNIKÓW OŚWIATY, SŁUŻBY ZDROWIA I INNYCH, w tym (nauczyciele, pielęgniarki, laboranci, lekarze), - ważność 5 lat

·       PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP I INNYCH OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY - ważność 5 lat

 

PIERWSZA POMOC

 

Firma FIRE-MAR zadba o to, by w Państwa firmie pracownicy odpowiedzialni za udzielanie pierwszej pomocy posiadali niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań w tym zakresie. Organizowane przez nas szkolenia składają się z części teoretycznej i praktycznej.

Program szkolenia dostosowujemy do potrzeb i specyfiki zakładu pracy, uwzględniając rodzaj i zakres prowadzonej działalności oraz rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

Zależy nam przede wszystkim na tym, by uczestnicy szkolenia nabyli praktycznie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, w tym wykonywania zabiegów resuscytacyjnych.

Do ćwiczeń wykorzystujemy fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia oraz inne pomoce dydaktyczne.

* Nowelizacja Kodeksu Pracy z 21 listopada 2008 r. (Dz.U. nr 223, poz. 1466) z dniem 18 stycznia 2009 r. wprowadziła obowiązek wyznaczenia przez pracodawcę pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy.

 

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (Emergency First Response Primary Care – CPR) skierowane jest do pracowników instytucji państwowych            i samorządowych, pracowników placówek użyteczności publicznej, pracowników supermarketów, średniego personelu nadzoru w zakładach pracy, nauczycieli, higienistek szkolnych, nauczycieli i instruktorów sportowych oraz form rekreacji ruchowej, opiekunek osób starszych i niepełnosprawnych, zawodowych kierowców, kierowników zmiany i kasjerów w supermarketach, pracowników stacji paliw, pracowników ochrony, brygadzistów w zakładach przemysłowych oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za zakładowe apteczki pierwszej pomocy. Kurs ten jest także wymagany dla wszystkich tych osób, które ubiegają się o nadanie uprawnień Nurka Ratownika (PADI Rescue Diver).

PROGRAM SZKOLENIA ZAWIERA:

·       ocenę miejsca zdarzenia

·       korzystanie z zabezpieczeń

·       ocenę wstępną poszkodowanego

·       resuscytację krążeniowo – oddechową

·       postępowanie przy poważnych krwotokach, wstrząsach, urazach kręgosłupa, zadławieniach

·